Brief aan Minister van Defensie

Catharina van Staveren

In juni ondertekende Eirene-Nederland een brief aan de minister van Defensie, gecoördineerd door International Secretaris Catharina van Staveren van Vredesbeweging Pais. De brief ging over de intentie om een Nederlands oorlogsfregat naar de wateren van Hormuz te sturen.       

Amsterdam, 23 juli 2019

Hooggeachte minister Bijleveld,

Uit de op 15 juli 2019 door u en minister Blok verzonden brief aan de Tweede Kamer (zie de bijlage), hebben wij vernomen dat Nederland overweegt om een oorlogsfregat naar de Straat van Hormuz te zenden. Dit gezien de internationale spanningen die er momenteel zijn. Als doel van het zenden van het fregat wordt in de brief genoemd: het garanderen van de vrije maritieme doorvaart. Het baart ons echter veel zorgen daar dit een verzoek betreft wat niet afkomstig is van de Verenigde Naties maar van de Verenigde Staten. Immers zijn de huidige internationale spanningen in dit gebied in belangrijke mate het gevolg van de opzegging door de VS van het nucleaire akkoord. Dit akkoord werd gesloten door de internationale gemeenschap met Iran. Deze gang van zaken leidt nu tot een bedreigende en gevaarlijke situatie die ook internationaal grote spanningen, escalatie en zelfs oorlog in de hand kan werken. Hierdoor dreigt niet alleen oorlog voor Iran maar ook voor meerdere omliggende landen. Oorlog zal in deze regio nog veel meer menselijk leed teweeg brengen dan er al is en zal zeer waarschijnlijk alleen burgers en militairen raken.

Alleen al om deze redenen zou Nederland geen olie op dit vuur moeten gooien. Naast de aanzienlijke kosten van deze operatie, zal het zenden van een oorlogsschip ongetwijfeld worden opgevat als het kiezen van de kant van één partij in de regionale machtsstrijd tussen Iran en Saoedi-Arabië. Dit zijn overigens landen waarbij we ons ernstig zorgen maken om de mensrechtensituatie. 

In plaats van de inzet van militair materieel zijn wij een zeer groot voorstander van een intensieve diplomatieke benadering. Graag zouden wij hierom zien dat alle betrokkenen aan tafel worden uitgenodigd. Dit zodat de angsten en spanningen in de regio concreet bespreekbaar kunnen worden gemaakt. Wij willen daarom heel graag dat Nederland een constructieve dialoog op gang brengt met de tegenover elkaar staande partijen. Dit willen wij graag in samenwerking met Europa en andere landen. Immers zijn diplomatie, dialoog en sterke overtuigingskracht altijd de beste manieren om oorlogsdreigingen te de-escaleren en om militair ingrijpen en oorlogen preventief tegen te gaan. 

Wij willen u daarom dringend verzoeken om af te zien van stappen die de dreiging van een oorlog zullen vergroten. En om diplomatie als een krachtig instrument in te zetten mede ten behoeve van een dialoog tussen de regeringen van Iran en de VS. Dit om een vreedzaam overleg te bevorderen en om zodoende mogelijk sterke verdragen rondom precaire situaties te sluiten. We leven immers niet meer in het stenen tijdperk en communicatiemogelijkheden en praktische, creatieve en vreedzame oplossingen voor problemen zijn er altijd te vinden. Het is heel goed mogelijk om te onderhandelen over geschilpunten totdat er een formule ’en/of ’oplossing is gevonden die voor iedere deelnemer aanvaardbaar is.

Voor een diplomatieke oplossing willen wij graag onze kennis en ervaring op het gebied van geweldloze conflictoplossing ter beschikking stellen. Heel graag worden wij door u uitgenodigd om hierover van gedachten te wisselen.

In afwachting van uw reactie,

Met wereldvredegroet,
Catharina van Staveren
Internationaal Secretaris Vredesbeweging Pais 

De volgende vredesorganisaties onderschrijven deze brief:

EIRENE www.eirene-nederland.org

PEACE SOS www.peacesos.nl

HAAGS VREDES PLATFORM (HVP) www.haagsvredesplatform.nl

WORLDPEACE.NL www.worldpeace.nl

DE QUAKERS www.quakers.nu

ENSCHEDE VOOR VREDE www.enschedevoorvrede.nl

KERK EN VREDE  www.kerkenvrede.nl

DOOPSGEZIND WERELDWERK www.dgwereldwerk.nl

MULTICULTURAL WOMEN PEACEMAKERS NETWORK (MWPN) www.mwpn.org

 BURUNDIAN WOMEN FOR PEACE AND DEVELOPMENT (BWPD) www.bwpd.nl

STICHTING VREDESBUREAU HEERLEN  www.vredesburo.nl

STICHTING VREDESBUREAU EINDHOVEN www.vredesburo.nl

STICHTING VREDESCENTRUM EINDHOVEN www.stichtingvredescentrumeindhoven.nl

STICHTING CENTRUM EMMA www.emmacentrum.nl

WERELD FEDERALISTEN BEWEGING  (WFBN) www.wfbn.nl

HAAGS VREDESINITIATIEF (HVI)  www.haagsvredesinitiatief.nl

J. FREDERICK ARMENT, EXECUTIVE DIRECTOR, INTERNATIONAL CITIES OF PEACE USA

Vernieuwing Nieuwspagina

Wij werken op het moment aan het vernieuwen en updaten van onze nieuwspagina. Binnenkort is hier al het laatste nieuws over Eirene te vinden. Tot die tijd nog even geduld. Wil je niet wachten? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang vier keer per jaar een papieren update over onze activiteiten!

Vredessymposium 2017: ‘Vrouwen op Vredesmissie’

Hoe kan je je als gewone burger inzetten voor een vreedzame samenleving, zonder gebruik te maken van wapens of daarmee te dreigen? Hoe kan je geweld voorkomen, conflicten oplossen, en investeren in vrede? Antwoorden hierop werden gegeven tijdens het Vredessymposium 2017, afgelopen woensdag 20 september in het Oude Stadhuis in Utrecht. Verschillende sprekers lieten praktijkvoorbeelden zien vanuit de hele wereld.

Ongeveer tachtig mensen kwamen af op de dag, georganiseerd door een groep Nederlandse vredesorganisaties onder de noemer ‘Vredesmissies zonder Wapens’. Zij vragen erkenning voor het belang van geweldloze vredesmissies, en erkenning voor burgers die zich inzetten voor vrede zonder te dreigen met wapens of geweld te gebruiken. Zoals Linda de Veen, coördinator van het symposium, in de introductie duidelijk maakt: “Een boodschap van vrede is moeilijk te verkopen met een wapen om je schouder”. Dit jaar is het thema ‘Vrouwen op Vredesmissie’ en hoopt de coalitie het werk van vele vrouwelijke vredeswerkers zichtbaar te maken.

Burgemeester van Zanen spreekt de Vredeshelden toe, vlnr: Annette Mevis, Julienne Doppenberg-Difukidi, Remco Bouma en Lotte Helder. Foto: Alexander Royall

Vier vredeswerkers vertellen kort over hun missie. De dag begint met een presentatie van Annette Mevis die stilstaat bij Rosa Manus. Deze minder bekende, maar minstens zo betekenisvolle vrouw als Aletta Jacobs, was vanaf 1908 betrokken bij de vrouwenbeweging en streed voor ontwapening in de jaren dertig. Ze verzamelde in 1932 meer dan 10 miljoen handtekeningen van vrouwen uit 56 landen.

Julienne Doppenberg-Difukidi vertelt vervolgens over haar eigen ervaringen in de Democratische Republiek Congo. Via haar stichting Tosangana traint zij in haar thuisland vrouwen en jongeren en leren zij over hun rechten, democratisering en vreedzaam samenleven.

Remco Bouma werkte twee jaar voor Peace Brigades International in Colombia en vertelt hoe hij lokale vredesvrouwen bijstond. Olga bijvoorbeeld, een advocate in Colombia die rechtszaken meisjes verdedigt die het slachtoffer zijn van seksueel geweld door oud-militairen. Door met Olga mee op pad te gaan kan deze lokale vredesvrouw haar werk kan blijven doen, ondanks vele bedreigingen. Zijn levendige verhaal over het door geweld geteisterde Colombia maakt veel indruk.

Tot slot Lotte Helder, die via SILBA verkiezingswaarnemer was in Albanië en Macedonië. Door het electoraal proces te toetsen aan internationale standaarden, houdt de internationale gemeenschap een spiegel voor aan deze landen, aldus Lotte. Op die manier hopen ze de democratische transitie verder door te kunnen zetten en te doen slagen.

Na vele vragen vanuit het aanwezige publiek sluit de burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen, de dag af. Onder toeziend oog van de aanwezigen huldigt hij de vier vredeswerkers en noemt hen een “grote inspiratie”. Van Zanen moedigt iedereen aan hun voorbeeld te volgen en zich in te zetten voor een vreedzame samenleving, waar dan ook ter wereld. Geïnspireerd keren de aanwezigen naar huis. Één van de aanwezigen zegt: “Ik wist niet eens dat je dit werk kon doen!” – Missie geslaagd!

WOENSDAG 20 SEPTEMBER 2017 – Derde editie van het VREDESSYMPOSIUM

Het is niet de indruk die je krijgt bij het openslaan van de krant of het kijken van het achtuurjournaal, maar de wereld is er de afgelopen decennia een stuk veiliger op geworden. Toch zijn het juist de landen die eerder conflict hebben meegemaakt die de grootste kans hebben hier nogmaals in te vervallen. En burgers maken een steeds groter deel uit van de (dodelijke) slachtoffers. De derde editie van het Vredessymposium staat daarom in het teken van de periode nadat het conflict is beëindigd. Hoe zorg je ervoor dat geweld niet opnieuw oplaait? En wie mag meepraten over vrede?

Volgens de VN was in de periode 1992-2011 slechts 9 procent van alle vredesonderhandelaars in grote vredesprocessen vrouw. Maar juist vrouwen spelen een belangrijke rol, staan middenin de samenleving en kijken met een andere blik op het vredesproces. Daarom staat deze editie ook in het teken van vrouwen op vredesmissie. Dat er veel gebeurt staat namelijk buiten kijf. Drie vredeswerkers vertellen over hun recente vredesmissie(s). Julienne Doppenberg-Difukidi is al jaren actief in de door conflict en geweld geteisterde Democratische Republiek Congo. Remco Bouma verbleef twee jaar in Colombia en stond daar lokale vredesvrouwen bij die vaak met gevaar voor eigen leven werken aan een rechtvaardige samenleving. En Lotte Helder vertelt over  verkiezingswaarnemingsmissies in jonge democratieën als Albanië en Macedonië. Daarnaast hoort u Annette Mevis over Rosa Manus (1881-1942), een bijzondere vrouw die in de jaren dertig mensen van over de hele wereld bijeenbracht voor de vrede. Ook zal een deel van de expositie ‘1000 Vredesvrouwen Uit Alle Werelddelen’ te zien zijn. De Vredeshelden staan immers symbool voor een veel grotere groep (inter)nationale vredeswerkers die geweldloos werken aan een betere samenleving .

 

PROGRAMMA

12:30 Ontvangst

13:00 Opening door dagvoorzitter Ted Strop-von Meijenfeldt (Platform Vrouwen voor Duurzame Vrede) en welkomstwoord van Linda de Veen (Eirene Nederland)

13:15 Annette Mevis (Atria) over Rosa Manus (1881-1942), Nederlandse vredesactiviste van weleer

13:45 Julienne Doppenberg-Difukidi (Stichting Tosangana) vertelt over haar vredeswerk in de Democratische Republiek Congo

14:15 Pauze

14:45 Intermezzo: Wat weet u van vredesmissies zonder wapens?

15:00 Remco Bouma (Peace Brigades International) over zijn vredeswerk in Colombia

15:30 Lotte Helder (Silba) over haar vredeswerk in Albanië en Macedonië

16:00 Huldiging door Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht, vragen aan de vredeshelden 2017

16:30 Afsluiting

 

(Bekijk hier het Programmaboekje )

 

AANMELDING:

Wij kijken uit naar uw komst! Aanmelden kan door te mailen naar vredesmissieszonderwapens@gmail.com

LOCATIE:
Oude Stadhuis, Hal
Korte Minrebroederstraat 2 | 3512 GG | Utrecht |

 

Vredessymposium 2016: Wageningen

Wageningen, Stad der Bevrijding. Op de internationale Dag van de Vrede, woensdag 21 september 2016 gonst het daar van vredesactiviteiten. Vredes-doe-dag met een gevarieerd programma waarin gewerkt wordt aan vrede en vrijheid en een bijdrage wordt geleverd aan een veilige samenleving. Onderdeel van Vredes-Doe-Dag was het Vredessymposium van de coalitie Vredesmissies zonder Wapens. Vier Vredeshelden 2016 vertelden over hun werk in conflictgebieden. Ze werden door de Burgemeester van Wageningen gedecoreerd als eerbetoon aan duizenden vredeswerkers die in de wereld zonder wapens bijdragen aan duurzame vrede. Een inspirerende middag met aan het einde meer burgemeesters voor de lancering van de Flyer van Majors for Peace.

DuCreations maakte een video van de dag:

Vredessymposium 2016: Investeer in vrede, voorkom geweld!

Investeer in vrede, voorkom geweld!

Op woensdag 21 september 2016 is de Internationale Dag van de Vrede. Op deze dag vindt de tweede editie van het Vredessymposium in Hotel de Wereld in Wageningen plaats. Uit een voordacht van zes genomineerde hebben we drie Vredeshelden 2016 gekozen. Zij zullen vertellen over hun werk en worden gehuldigd. U bent allen van harte uitgenodigd aanwezig te zijn.

Klik hier om de uitnodiging online te bekijken

AANMELDING:

Wij kijken uit naar uw komst.
U kunt zich aanmelden door opgave van naam en aantal personen via:

een mail naar vredesmissieszonderwapens@gmail.com

LOCATIE:
Hotel De Wereld, Grote Capitulatiezaal
5 Mei Plein 1 | 6703 CD | Wageningen | T: 0317460444

Ontmoetings- en doe-dag Vredesorganisaties 28 mei 2016

Schermafbeelding 2016-06-23 om 10.18.15De jaarlijkse ontmoeting van Vredesorganisaties in het Emmacentrum in Utrecht werd dit jaar georganiseerd door Eirene. Het ging over de uitdagingen waar we als Vredesorganisaties  voor staan en over het aansluiten bij een nieuwe generatie. Hoewel de opkomst tegenviel, was het volgens een van de feedback gevers achteraf een van de meer constructieve en was de sfeer prima.

 

Meer lezen? Klik hier

 

 

Schermafbeelding 2016-06-23 om 10.18.32

Geweldloze vredesmissies op de kaart gezet

 

Aanbieding VredesmanifestHet Vredesmanifest “Laat de kinderen spelen: Investeer in vrede” is een reactie op het onlangs verschenen Manifest Over Versterking van de Nederlandse Defensie.

Op Internationale Vredesdag, 21 september, werd het manifest gepresenteerd in perscentrum Nieuwspoort in Den haag. Op 22 september werd het aangeboden aan de vaste Tweede Kamercommissie Buitenlandse Zaken.

Het Vredesmanifest onderstreept het belang van het voorkomen van oorlogen en de oplossing daarvan zonder wapens en doet aanbevelingen hiertoe aan de politiek. Het manifest oppert verassende visies op bondgenootschappen, het oplossen van gewapende conflicten en het belang van vredesmissies zonder wapens. Het Vredesmanifest is geen blauwdruk, maar wil een aanzet vormen tot opbouwende maatschappelijk en politieke discussie als het gaat om bereiken van duurzame vrede. Boeiende verhalen van vredeswerkers uit conflictgebieden illustreerden hoe deze ‘andere aanpak’ in zijn werk gaat. Zo vertelde Mieke van Opheusden van Peace Brigades International over haar werk in Guatemala, Stephanie Buljugic over haar werk in Zuid-Sudan en Sri Lanka voor Nonviolent Peaceforce, Maarten van der Werf van Christian Peacemaker Teams NL over het werken in Hebron en Stephanie Mbanzendore van Burundian Women for Peace and Development over het werken temidden van de dreigende burgeroorlog in Burundi.

De vier vredeswerkers kregen door de burgemeester van Wageningen, Geert van Rumund, de penning “Vredesheld 2015” omgehangen als teken van waardering voor hun organisaties.

Het Vredesmanifest is opgesteld door initiatiefnemers African Sky, Burundi Women for Peace and Development, CPT-NL, EIRENE NL, Multicultural Women Peace Network, Peace SOS en Platform Vrouwen voor Duurzame Vrede. Medeondertekenaars zijn EVS EcoVrede, Kerk en Vrede, Stichting voor Aktieve Geweldloosheid, Sundjata, Vrouwen voor Vrede en Vredesbeweging PAIS.

Vredesmanifest ‘Laat de kinderen spelen: Investeer in Vrede’

12045780_826333480816764_4004894160183175360_oOp 22 september 2015 boden we met verschillende vredesorganisaties het Vredesmanifest ‘Laat de kinderen spelen: Investeer in Vrede’ aan aan de vaste commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer. Het was geweldig dat er zoveel Tweede Kamerleden aanwezig waren en interesse toonden! Ik hoop dat ze het Vredesmanifest grondig lezen en meenemen in het bepalen van de speerpunten van hun partij en het vormen van beleid. Het is hard nodig dat de internationaSchermafbeelding 2015-09-28 om 11.26.36le gemeenschap zich verenigt en met diplomatieke oplossingen komt voor de oorlogen waarvoor zoveel mensen voor op de vlucht zijn. We willen graag een wereld waarin alle kinderen heerlijk kunnen spelen!

 

Meer foto’s op onze facebookpagina: https://www.facebook.com/EireneNL

Lees hieronder het hele Vredesmanifest.

 

21 sept.: Vredessymposium ‘Investeer in vrede’

Vredessymposium 21 september

Het openslaan van de krant of het aanzetten van de televisie is tegenwoordig al genoeg om te worden geconfronteerd met de meest schrijnende oorlogsbeelden. Een gewonde vader die zijn eveneens gewonde kindje probeert te troosten; een bejaarde vrouw die dakloos is geworden nadat haar huis is verwoest. Vaak is er een constante dreiging van geweld. De situatie waarin deze mensen verkeren gaat ons zeer aan het hart. Daarom organiseert een aantal prominente Nederlandse vredesorganisaties op de Internationale Dag van de Vrede in Nieuwspoort een vredessymposium getiteld: ‘Investeer in Vrede’.

Het vredessymposium bestaat uit twee onderdelen. Er wordt een Vredesmanifest gepresenteerd dat gericht is op de politiek. Daarnaast is er specifiek aandacht voor vredesmissies waarin geen wapens worden gebruikt en burgers een grote rol spelen. Vredeswerkers uit conflictgebieden vertellen over de successen en de uitdagingen van hun werk.

Programma

   
13:00 Ontvangst
13.30 Start en opening

 

13:45 Presentatie vredesmanifest “Laat de kinderen spelen: Investeer in Vrede.” door May-May Meijer

 

14.15 Maarten van der Werf over Israël-Palestina (Christian Peacemakers Teams)

Mieke van Opheusden over Guatamala (Peace Brigades International)

 

15:00 Fearless Rose zingt namens Musicians without Borders; wij gebruiken muziek om verschillen te overbruggen, gemeenschappen te versterken en de wonden van oorlog te genezen.

 

15:30 Pauze

 

16:00 Stephanie Buljugic over Zuid-Soedan en Sri Lanka

(was werkzaam voor Nonviolent Peaceforce)

Stephanie Mbanzendore over Burundi

(Burundian Women for Peace and Development)

 

16:45 Vragen aan de vredeshelden.

Uitreiking decoraties door Geert van Rumund, burgemeester van Wageningen, Stad der bevrijding!

 

17:15 Informele afsluiting

 

Dagvoorzitter: Amma Asante

Het Vredesmanifest “Laat de kinderen spelen: Investeer in vrede” is onze reactie op het onlangs verschenen Manifest Over Versterking van de Nederlandse Defensie. Met het Vredesmanifest onderstrepen we het belang van het voorkomen van oorlogen en de oplossing daarvan zonder wapens en doen aanbevelingen hiertoe aan de politiek. Wij opperen verassende visies op bondgenootschappen, het oplossen van gewapende conflicten en het belang van vredesmissies zonder wapens. Het Vredesmanifest is geen blauwdruk, maar wil een aanzet vormen tot opbouwende maatschappelijk en politieke discussie als het gaat om bereiken van duurzame vrede.

Boeiende verhalen van vredeswerkers uit conflictgebieden zullen illustreren hoe deze ‘andere aanpak’ in zijn werk gaat. Maarten van der Werf van Christian Peacemakers Teams vertelt over hun werk bij de grens van Israel en Palistina. Mieke van Opheusden vertelt over haar werk in Guatamala en vertelt Stephanie Buljugic over haar werk in Zuid-Sudan en Sri Lanka voor Nonviolent Peaceforce, de grootste internationale organisatie die ongewapende vredesmissies onderneemt. Tot slot is er aandacht voor de dreigende burgeroorlog in Burundi, waar Stephanie Mbanzendore ons over vertelt. Zij illustreren allen hoe vreedzame interventie mogelijke verdere escalatie kan voorkomen en waarom dat zo belangrijk is.

Deelnemende Vredesorganisaties:

Burundi Women for Peace and Development, Eirene Nederland, Christian Peace Makers Team, Peace Brigades International, Peace SOS (i.o.), Platform Vrouwen & Duurzame Vrede

We kijken uit naar uw komst!

 

Meer informatie en aanmelden:

Locatie:

Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, zaal Wandelganger
Lange Poten 10, 2511 CL Den Haag

Telefoon:+31(0)703469440
Aanmelden: Stuur een e-mail naar vredessymposium@gmail.com

 

Het uitgebreide programma is te vinden in het programmaboekje.