Brief aan Minister van Defensie

Catharina van Staveren

In juni ondertekende Eirene-Nederland een brief aan de minister van Defensie, gecoördineerd door International Secretaris Catharina van Staveren van Vredesbeweging Pais. De brief ging over de intentie om een Nederlands oorlogsfregat naar de wateren van Hormuz te sturen.       

Amsterdam, 23 juli 2019

Hooggeachte minister Bijleveld,

Uit de op 15 juli 2019 door u en minister Blok verzonden brief aan de Tweede Kamer (zie de bijlage), hebben wij vernomen dat Nederland overweegt om een oorlogsfregat naar de Straat van Hormuz te zenden. Dit gezien de internationale spanningen die er momenteel zijn. Als doel van het zenden van het fregat wordt in de brief genoemd: het garanderen van de vrije maritieme doorvaart. Het baart ons echter veel zorgen daar dit een verzoek betreft wat niet afkomstig is van de Verenigde Naties maar van de Verenigde Staten. Immers zijn de huidige internationale spanningen in dit gebied in belangrijke mate het gevolg van de opzegging door de VS van het nucleaire akkoord. Dit akkoord werd gesloten door de internationale gemeenschap met Iran. Deze gang van zaken leidt nu tot een bedreigende en gevaarlijke situatie die ook internationaal grote spanningen, escalatie en zelfs oorlog in de hand kan werken. Hierdoor dreigt niet alleen oorlog voor Iran maar ook voor meerdere omliggende landen. Oorlog zal in deze regio nog veel meer menselijk leed teweeg brengen dan er al is en zal zeer waarschijnlijk alleen burgers en militairen raken.

Alleen al om deze redenen zou Nederland geen olie op dit vuur moeten gooien. Naast de aanzienlijke kosten van deze operatie, zal het zenden van een oorlogsschip ongetwijfeld worden opgevat als het kiezen van de kant van één partij in de regionale machtsstrijd tussen Iran en Saoedi-Arabië. Dit zijn overigens landen waarbij we ons ernstig zorgen maken om de mensrechtensituatie. 

In plaats van de inzet van militair materieel zijn wij een zeer groot voorstander van een intensieve diplomatieke benadering. Graag zouden wij hierom zien dat alle betrokkenen aan tafel worden uitgenodigd. Dit zodat de angsten en spanningen in de regio concreet bespreekbaar kunnen worden gemaakt. Wij willen daarom heel graag dat Nederland een constructieve dialoog op gang brengt met de tegenover elkaar staande partijen. Dit willen wij graag in samenwerking met Europa en andere landen. Immers zijn diplomatie, dialoog en sterke overtuigingskracht altijd de beste manieren om oorlogsdreigingen te de-escaleren en om militair ingrijpen en oorlogen preventief tegen te gaan. 

Wij willen u daarom dringend verzoeken om af te zien van stappen die de dreiging van een oorlog zullen vergroten. En om diplomatie als een krachtig instrument in te zetten mede ten behoeve van een dialoog tussen de regeringen van Iran en de VS. Dit om een vreedzaam overleg te bevorderen en om zodoende mogelijk sterke verdragen rondom precaire situaties te sluiten. We leven immers niet meer in het stenen tijdperk en communicatiemogelijkheden en praktische, creatieve en vreedzame oplossingen voor problemen zijn er altijd te vinden. Het is heel goed mogelijk om te onderhandelen over geschilpunten totdat er een formule ’en/of ’oplossing is gevonden die voor iedere deelnemer aanvaardbaar is.

Voor een diplomatieke oplossing willen wij graag onze kennis en ervaring op het gebied van geweldloze conflictoplossing ter beschikking stellen. Heel graag worden wij door u uitgenodigd om hierover van gedachten te wisselen.

In afwachting van uw reactie,

Met wereldvredegroet,
Catharina van Staveren
Internationaal Secretaris Vredesbeweging Pais 

De volgende vredesorganisaties onderschrijven deze brief:

EIRENE www.eirene-nederland.org

PEACE SOS www.peacesos.nl

HAAGS VREDES PLATFORM (HVP) www.haagsvredesplatform.nl

WORLDPEACE.NL www.worldpeace.nl

DE QUAKERS www.quakers.nu

ENSCHEDE VOOR VREDE www.enschedevoorvrede.nl

KERK EN VREDE  www.kerkenvrede.nl

DOOPSGEZIND WERELDWERK www.dgwereldwerk.nl

MULTICULTURAL WOMEN PEACEMAKERS NETWORK (MWPN) www.mwpn.org

 BURUNDIAN WOMEN FOR PEACE AND DEVELOPMENT (BWPD) www.bwpd.nl

STICHTING VREDESBUREAU HEERLEN  www.vredesburo.nl

STICHTING VREDESBUREAU EINDHOVEN www.vredesburo.nl

STICHTING VREDESCENTRUM EINDHOVEN www.stichtingvredescentrumeindhoven.nl

STICHTING CENTRUM EMMA www.emmacentrum.nl

WERELD FEDERALISTEN BEWEGING  (WFBN) www.wfbn.nl

HAAGS VREDESINITIATIEF (HVI)  www.haagsvredesinitiatief.nl

J. FREDERICK ARMENT, EXECUTIVE DIRECTOR, INTERNATIONAL CITIES OF PEACE USA