Geweldloze conflicthantering

Be The Change MLK quote

Conflicten kom je overal tegen: thuis, op straat en in de buurt, op school en op het werk, in het verkeer, het uitgaansleven en op het sportveld. Wij willen actief bevorderen dat mensen hiermee geweldloos omgaan of ze onderling oplossen. Dat doen we bijvoorbeeld door het organiseren van vaardigheidstrainingen, vooral gericht op jongeren.

Ook als het gaat het om gewelddadige confrontaties in zogenaamde conflictgebieden, is er vaak ruimte voor een bijdrage van buitenaf om bij te dragen aan een geweldloze oplossing. Niet door het sturen van gewapende soldaten, maar door de inzet van geweldloze burgervredewerkers.

Wij geloven in geweldloosheid als de weg om kleine en grote conflicten op te lossen. Ons uitgangspunt is dat conflicten horen bij het leven van alledag. Waar het op aankomt, is te voorkomen dat ze op een gewelddadige manier worden uitgevochten. Dat geldt voor conflicten in de directe omgeving, thuis, in de buurt, op school of op het werk. Het geldt net zo goed voor de grote conflicten in de wereld waar we dagelijks via de media mee geconfronteerd worden.

Hiervoor bestaan verschillende methoden en wij willen eraan werken, dat iedereen daartoe in staat is. Dat vraagt om inzicht in de aard van het conflict en om voldoende vaardigheden om ze tegemoet te treden.

Een mooie documentaire over de kracht en effecten van geweldloos verzet is A Force More Powerful.

Geweldloze conflicthantering

De werkzaamheden rond geweldloze conflicthantering bestaan uit het organiseren van workshops en trainingen, het onderhouden van het Europese netwerk en het organiseren van activiteiten met Vrouwen voor duurzame vrede.

Trainingen

We organiseren geregeld trainingen en workshops, vaak in samenwerking met de organisatie Diversity Joy. Veel van deze trainingen zijn gebaseerd op het Alternatives to Violence programma, dat in de jaren ’70 door de Quakers werd ontwikkeld in Amerikaanse gevangenissen. Het is daarna in veel landen met succes toegepast voor andere doelgroepen.

In samenwerking met Diversity Joy en met steun van de EU oraniseerden we verschillende workshops, waaraan werd deelgenomen door jongeren uit Cyprus, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Letland, Litouwen, Noorwegen, Polen, Roemenië, Slowakije, Tsjechië en Turkije.

Een van die trainingen was ‘Mandela University’ in het asielzoekerscentrum Utrecht. De training is een vervolg op de eerdere trainingen voor jongeren uit diverse Europese landen. Tijdens de laatste daarvan kregen de deelnemers de opdracht zelf een workshop te geven aan leeftijdgenoten op het ROC of in het AZC in Utrecht. Veel cursisten noemden deze training als een keerpunt in hun leven. Vanwege dit succes is besloten om een langduriger training van 10 middagen te verzorgen voor jonge asielzoekers. De training is mogelijk geworden dankzij financiële bijdragen van onder andere de Haëlla Stichting en de Quakers in Den Haag.

Ook heeft Diversity Joy een internationale groep jongeren in Nederland een week getraind onder de naam Mandela University Workshop, Learning and facilitating nonviolent community building competences. Deze workshop werd gefinancierd uit het Grundtvig-programma van het Europese Platform.

Europese netwerk

We maken deel uit van het European Network for Civil Peace Services (EN.CPS). De deelnemende organisaties bundelen hierin hun krachten op Europees niveau om zo krachtiger te kunnen ijveren voor geweldloze interventie in conflicten. De samenwerking bestaat uit informatie-uitwisseling, politieke lobby en bewustwordingscampagnes naast trainingen en gezamenlijke projecten gericht op het uitzenden van gekwalificeerde burgervredeswerkers naar conflictgebieden. Daar ondersteunen zij maatschappelijke organisaties op het terrein van dialoog, vredesopbouw en verzoeningsprocessen. Op deze manier draagt EN.CPS bij aan het bewerkstelligen van een cultuur van vrede, van dialoog tussen conflictpartijen, van democratisering en respect voor de mensenrechten.

Vrouwen en Duurzame Vrede

Wij zijn een van de initiatiefnemers van het platform Vrouwen voor Duurzame Vrede. Dit platform is opgericht door een groot aantal maatschappelijke organisaties om een bijdrage te leveren aan het Nationaal Actieplan (NAP) 1325.

Daarmee geeft Nederland invulling aan Resolutie 1325, die in het jaar 2000 door de VN Veiligheidsraad werd aangenomen om vrouwen een gelijkwaardige plaats te geven bij het herstel van vrede en wederopbouw van gebroken gemeenschappen. Het NAP 1325 is een in de wereld unieke samenwerkingsvorm tussen overheid, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten op het terrein van de positie van vrouwen in gewapende conflicten. Zij werken samen om meer bekendheid te geven aan problemen van vrouwen in conflictgebieden en aan het bevorderen van het leiderschap van vrouwen in Afghanistan, Burundi, Colombia, Congo, Soedan en Zuid-Soedan, het Midden-Oosten en Noord-Afrika.